Riigikogu kandidaatide küsitlus

Et rahvas oleks kursis tulevaste riigikogu liikmete vaadetega, oleme tänulikud kui leiate 5 minutit aega ja vastate alltoodud küsimustele Maailma Terviseorganisatsiooni (edaspidi WHO) plaanitavate muudatuste kohta rahvatervise riskide käsitlemises maailma tervishoiukorralduses. Valijatele on teie arvamus väga oluline!

WHO töötab välja Rahvusvaheliste Tervise-eeskirjade [1] (edaspidi IHR) muudatusi [2], mis toovad kaasa suuri põhimõttelisi ümberkorraldusi WHO ning selle liikmesriikide õigustes ning kohustustes. IHR rakendamine laieneb kõigile WHO liikmesriikidele ning käesolevate muudatustega soovitakse see muuta juriidiliselt siduvaks.

Teie vastuseid ootama jäädes

MTÜ Ühinenud Meedikud ja Teadlased

1. Kas olete tutvunud IHR muudatuste ettepanekutega [2]?
2. Kas olete nõus IHR dokumendis tehtud põhimõttelise muudatusega, milles on inimõigused, väärikus ja isikute põhivabadused maha tõmmatud ja asendatud võrdsuse, kaasamise ja sidususega?
3. Kas olete nõus asjaoluga, et IHR jätab umbmääraseks rahvatervise hädaolukorra mõiste ja ei sisalda pandeemia definitsiooni?
4. Kas olete nõus, et kogu võim rahvatervise hädaolukorra küsimustes koondub WHO peadirektori kätte?
Iga juhtumi (sh potentsiaalse ohu) korral otsustab WHO peadirektor, millega on tegemist ja seda ka juhul kui Eesti riik ise määratleb olukorda teisiti.
5. Kas olete nõus, et Eesti delegeerib rahvatervise hädaolukorra meetmete üle otsustamise WHO-le?
Kasutatavate meetme hulgas on meditsiinilised läbivaatused, profülaktilised protseduurid, piirkondade sulgemine, vaktsineerimine, kontaktide jälitamine, raviprotokollid, laborianalüüsi nõue reisimisel, reisi ja asukoha määramise vorm, reisijate tervisedeklaratsioon jmt.
6. Kas olete nõus, et Eesti võtab kohustuse kinni maksta tervisetoodete tarned arengumaadele kõikide potentsiaalsete rahvatervise riskide valmisoleku tagamiseks?
IHR muudatustega luuakse uus rahastusmudel, millega rikkamad riigid võtavad kohustuse rahastada vaesemate riikide tervisetoodete hankimist, et tagada arengumaade varustatus võrdselt teistega. WHO määrab tarnete mahud. Tervisetoodete hulka kuuluvad: ravimid, vaktsiinid, meditsiinivahendid, kaitsevahendid, diagnostilised vahendid, abistavad tooted, raku- ja geenipõhised teraapiad, kõik eelnevate komponendid, materjalid ja osad.
7. Kas olete nõus, et rahvusvaheline immuniseerimistõend (vaktsiinipass) muutub kohustuslikuks reisidokumendiks WHO määratud juhtudel?
8. Kas olete nõus, et Eesti võtab kohustuse luua oma territooriumil Eesti kodanike tervise seiresüsteemi, mis raporteerib otse (Eesti riigist mööda minnes) WHO peadirektorile, koos terviseandmete edastamisega?
9. Kas olete nõus, et sõnavabaduse piiramine ja tsensuur koondub WHO kätte?
HR muudatustega võtab WHO endale õiguse määrata, milline info ja millised teadusuuringud on ebausaldusväärsed. Eesti kohustub piirama ebausaldusväärseks kuulutatud info levikut meedias, sotsiaalmeedias ja mujal.
10. Kas olete nõus, et Eesti kohustub looma Kuulekuse Komitee, mille eesmärk on tagada Eesti allumine WHO reeglitele?
11. Kas olite teadlik, et liikmesriikide kõrval on WHO üks suurimatest rahastajatest erahuvidel baseeruv Bill & Melinda Gates Foundation (sh läbi Gavi Alliansi)?
vt rahastuse tabelit [3]
12. Kuidas hääletate, kui IHR dokument tuleb sellisel kujul Eesti Riigikokku ratifitseerimisele?

Viited:

[1] Rahvusvahelised Tervise-eeskirjad
https://www.terviseamet.ee/et/ihr-2005

[2] Rahvusvaheliste Tervise-eeskirjade muudatuste ülevaade
https://apps.who.int/gb/wgihr/pdf_files/wgihr1/WGIHR_Compilation-en.pdf

[3] WHO rahastajad
https://www.who.int/about/funding/contributors